• Home
 • Sanskrit
 • About
 • aṃ

  See also a, am, an, aḥ, ānayāmi.


  Renou Terminologie grammaticale du Sanskrit

  vol. 3, p. 357.

  Śabdakalpadruma

  vol. 1, p. 315.
  aṃ aṃkāraḥ . sa tu anusvāraḥ . tantramate pañcadaśa-
  svaravarṇaḥ . (sa tu pāṇinyādimate ayogavāha eva
  ayogavāhā vijñeyā āśrayasthānabhāginaḥ .
  ityakteḥ . nasti yogaḥ akṣarasamāmnāyasūtreṣu yeṣāṃ
  te ayogāstathāpi vāhayanti ṇatvaṣatvakāryyaṃ ni-
  rvvāhayantīti vāhāḥ ayogāśca te vāhāśceti
  ayogavāhā anusvāravisargajihvāmūlīyopādhmā-
  nīyā ityarthaḥ .)
  vindumātrānunāsikavarṇo'yaṃ akāra uccāraṇārthaḥ .
  vopadevenāsya nuriti saṃjñā kṛtā . sa tu nakāra-
  makārasthāne'pi bhavati .. * ..
  nuvīpūrvveṇa saṃbaddhau mūnyau tu paragāminau .
  catvāro'yogavāhākhyā ṇatvakarmmaṇyaco matāḥ ..
  iti durgādāsaḥ .. * ..
  aṃkāraṃ vindusaṃyuktaṃ pītavidyutsamaprabham .
  pañcaprāṇātmakaṃ varṇaṃ brahmādidevatāmayam ..
  sarvvajñānamayaṃ varṇaṃ vindutrayasamanvitam ..
  iti kāmadhenutantram .. (vaṅgīyabhāṣāyām .) tasya
  lekhanaprakāro yathā .
  akārarūpaśīrṣe tu dakṣiṇe vindurūpiṇī .
  brakṣmā viṣṇuśca rudraśca kramaśastāsu tiṣṭhati ..
  yā tu vindumayī rekhā saivādyā śaktirīritā ..
  iti varṇoddhāratantram .. * .. asya nāmāni yathā .
  aṃkāraścakṣuṣo danto ghaṭikā samaguhyakaḥ .
  pradyumnaḥ śrīmukhī prītirvījayonirvṛṣadhvajaḥ ..
  paraṃ śaśī pramāṇīśaḥ somavinduḥ kalānidhiḥ .
  akrūraścetanā nādapūrṇā duḥkhaharaḥ śivaḥ ..
  śivaḥ śambhurnareśaśca sukhaduḥkhapravarttakaḥ .
  pūrṇimā revatī śuddhaḥ kanyācaraviyadraviḥ ..
  amṛtākarṣiṇī śūnyaṃ vicitrā vyomarūpiṇī .
  kedāro rātrināśaśca kubjikā caiva vudvudaḥ ..
  iti tantraśāstram ..
  vol. 1, p. 315.
  aṃ , klī, paraṃ brahma . ityekākṣarakoṣaḥ .. (maheśvaraḥ .
  yaduktam mahābhārate 13 . 17 . 126 .
  vindurvisargaḥ sumukhaḥ śaraḥ sarvvāyudhaḥ sahaḥ ..)